kolejová doprava l služby l podpora výroby

a servisních manuálů do 27 jazyku již čtvrtstoletí. Podle slov zástupce německé centrály dosahuje firma každoročně finančních

úspor v řádu statisíců EUR a podstatně se

také zkrátila doba dokončení jazykových

mutací manuálu. Podívejme se na základní principy softwaru CAT, které významně

přispívají k zefektivnění a zkvalitnění lokalizačního procesu.

Úvodem je třeba zdůraznit že CAT software nenahrazuje práci překladatele, jen

jeho práci maximálně zefektivňuje a zpřesňuje. Používá překladovou paměť, díky

které si software zapamatuje každou přeloženou větu, kterou v něm překladatel

kdy napsal. Když se pak v budoucnu vyskytne identická věta, tato se již automaticky předpřeloží (samozřejmě s možností

kontroly překladatelem). Díky této funkci

se dá u textu, kde se některé textové pasáže neustále opakují (typickým příkladem je technická dokumentace), dosáhnout značných časových i finančních

úspor. Další výhodou této funkcionality je

konzistentní překlad i terminologie v celé

dokumentaci, což je velmi žádoucí pro

celkovou kvalitu textu.

Pokud software v překladové paměti

nenalezne 100% identickou větu, může

tam najít nějakou větu dostatečně podobnou: zde nastupuje tzv. fuzzy logika.

Např. v dlouhé větě se změnilo jen jedno

nebo dvě slova, celý zbytek věty je identický. V tomto případě překladatel dostane tzv. fuzzy nabídku, ve které ihned vidí

barevně zvýrazněný rozdíl v obou větách.

Nabídku překladu tak může převzít a dopřeložit jen tato odlišná slova. Výsledkem

je opět vyšší efektivita a zachování konzistentnosti překladu v celé dokumentaci,

tedy efektivnější a kvalitnější práce. Cílem

je opakované využití práce překladatele

pomocí sofistikovaného srovnávacího

mechanizmu, díky němuž se dá běžně docílit 30–70% úspory času i nákladů při překladu technické dokumentace. Kvalitu

překladu podporuje také funkce pro zachování konzistentní terminologie, což je

u technického překladu obzvlášť důležité.

Nutno zmínit také technologii posledních let, která se vyvíjí raketovým tempem. O strojovém překladu (MT – Machine Translation) dnes slyšel už každý či

alespoň vyzkoušel bezplatné internetové

překladače.

Tyto často produkují úsměvné překlady

a nelze se na ně spolehnout, pokud jsou

důležité přesné formulace, což technická

dokumentace, smlouvy či marketingové

materiály rozhodne vyžadují. Překladatelé se tedy o svou práci bát nemusí, postupně se ale způsob jejich práce mění.

Po dvou dekádách využívání překladové paměti a fuzzy logiky se nyní stále více využívají specializované systémy strojového překladu šité na míru pro danou

tematickou oblast a daného klienta. Statistický systém strojového překladu STAR

MT vyvíjíme již několik let ve spolupráci

s vysokoškolskými profesory počítačové

lingvistiky. U rozsáhlých a dlouhodobých

projektu našim klientům připravujeme

individuální algoritmus z dvojjazyčných

i jednojazyčných korpusů a klientské terminologie. Výsledkem je velmi účinné

řešení, kdy návrhy z překladové paměti

a fuzzy nabídky jsou doplněny o návrhy

strojového překladu, které překladatel

zkontroluje a případně upraví. Náš klient

tak získává značné časové i finanční

úspory při zachování kvality překladu dokumentace.

Pro efektivitu technologie MT by projekt

měl mít určitou velikost a kontinuitu: nejméně v rádu 500 až 1 000 stran nového

textu ročně. Obsah textu by měl být jednoduchý, faktický, instruktážní, např. uživatelské manuály, technická dokumentace, kde cílem je přesný a přímý překlad,

nikoliv literární a kreativní. Originál by měl

být kvalitně napsaný: s jednotnou terminologií, formátováním, stylem, zkratkami

apod. Od strojového překladu očekáváme

doslovný a přímý překlad. Pokud má tato

technologie přinášet časové a finanční

úspory, nemůžeme očekávat, že překladatel při editaci návrhu strojového

překladu bude přeskupovat texty či výrazně měnit strukturu vět. Nečekejme

stejné výsledky u všech jazyků. Románské a germánské jazyky mají dobré výsledky, některé slovanské také. Zapomeňte ale na maďarštinu či estonštinu,

systémy MT dnes ještě nejsou schopné

pojmout složitost těchto jazyků. Využití strojového překladu by mělo být jedním z mezičlánků celého procesu od

efektivní a kvalitní tvorby výchozího

textu přes využití překladové paměti,

fuzzy shod a terminologie až k aplikaci strojového překladu a jeho pravidelného vylepšování importem nových

textů do algoritmu MT.

Dalším novým trendem je optimalizace

tvorby technické dokumentace. Existují

moderní softwarové nástroje, které autorovi technické dokumentace pomáhají co

nejefektivněji formulovat informace, které

je nutné např. v technickém návodu podat. Inteligentní software na základě rozepsané věty navrhne podobné texty z dřívější dokumentace, ze kterých autor

může čerpat. K dispozici je také funkce

upozornění na zakázanou terminologii

s návrhem vhodného synonyma. Veškerá

funkcionalita vč. morfologické analýzy je

k dispozici také pro autory dokumentace

v českém jazyce. Výsledkem je dokumentace s jednotným stylem a terminologií, jejíž následný překlad do cílových jazyků

bude rychlejší a levnější, neboť navrhované texty již mají svůj překlad v překladové

paměti.

Ať už překlady potřebujete pro svoje výrobky jako vývozce nebo naopak pro produkty dovážené ze zahraničí, vězte, že

můžete ušetřit spoustu nákladů i času zefektivněním lokalizačního procesu. CAT

software i nástroj pro optimalizaci tvorby

dokumentace si můžete pro své dokumentační oddělení pořídit i v ČR a nechat

zaškolit své interní překladatele, autory.

Zadáváte-li překlady externí firmě, zvolte

takovou agenturu, která CAT software

používá a o jeho finanční výhody se s vámi podělí.

Ing. László Jankovics

laszlo.jankovics@star-group.net

tel.: +420 608 320 100

www.star-group.net

www.technikaatrh.cz

31