50

letecký průmysl l strojírenství

Kosmický program EU znamená novou

úroveň kosmické spolupráce v Evropě.

Vedením programu je pověřena Evropská

komise, která kromě EUSPA úzce spolupracuje s ESA. ESA bude mít na starosti výstavbu družicových systémů a přípravu

nových technologií.

Důležité je vytvářet příležitosti d

Ministerstvo dopravy ČR je v pravidelném

kontaktu s českými firmami, což je důležité i pro přenos informací do ESA, kde ČR

jedná o podobě kosmických programů

a prosazuje v nich české zájmy. Základním strategickým dokumentem pro oblast

kosmických aktivit je Národní kosmický

plán na období 2020–2025, který bys

schválen vládou ČR dne 14. října 2019,

č. 732. Naší vizí je, aby se ČR těšila výbornému mezinárodnímu průmyslovému

a vědeckému renomé a byla ukázkou řádné spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou a jejich vzájemné komplementarity, kdy první přichází s novými

myšlenkami a druhý je umí přetavit do nových produktů a služeb. Chceme, aby ČR

odborně využívala kosmické aplikace,

technologie a infrastrukturu v oblastech jako jsou dálkový průzkum Země, družicová

navigace či telekomunikace pro vytváření

T + T Technika a trh 10–11/2022

inovativních a konkurenceschopných produktů a služeb.

Cílem je stimulovat a urychlit transfer

kosmických technologií a znalostí (jedná

se o podporu využití kosmických technologií v nekosmických odvětví, např. v letectví či automobilovém průmyslu atp.)

a soustředit se na rozvoj kosmických technologií a také na získání kapacit a schopností pro přípravu větších technologických celků, např. celých přístrojů nebo

malých družic. Cílem je postoupit o příčku

výše v dodavatelském řetězci a kromě

subdodávek také nabízet vlastní produkty.

Informace o připravovaných projektech

a zejména o způsobu zapojení do programů ESA publikuje Ministerstvo dopravy

prostřednictvím webu:

www.czechspaceportal.cz

Pravidelně také pořádá semináře a workshopy či průmyslové dny přímo s ESA a velkými zahraničními firmami. Připravuje také

priority do programů výzkumu a vývoje,

které v ČR administruje Technologická

agentura ČR. Společně se zastupitelskými

úřady ČR v zahraničí dále pravidelně organizuje kosmické průmyslové dny, jejichž

smyslem je matchmaking českých a zahraničních firem. Dále ve spolupráci s agenturou

CzechInvest a dalšími partnery pořádá celou řadu akcí, zejména festival kosmických aktiv Czech Space Week, ale i prezentaci ČR na výstavách a konferencích.

Přínosy účasti ČR v ESA

d

• Umožňuje českým firmám pracovat

na špičkových technologických

projektech, které svojí komplexností,

náročností a celkovými náklady

přesahují možnosti samotné ČR.

• Vede k zapojení firem do

mezinárodních dodavatelských

řetězců, v programech ESA vyvinou

prototyp a následně pracují

na komerčních řešeních.

• Umožňuje českým firmám

spolupracovat s nejlepšími firmami

v oboru a učit se od nich. Výsledky

pak firmy uplatňují i v primárních

oborech své činnost.

• Dává českým firmám vstupenku na trh

v hodnotě miliard EUR. Mnohé firmy

toho již využily a pracují na

pokročilých řešeních v odolné

elektronice, aditivním strojírenství, IT

a dalších.

• Podporuje spolupráci univerzit

a firem.

p

www.mdcr.cz