služby l podpora výroby

totiž nechce žádný univerzální produkt, ale očekává, že mu budou výrobky a služby ušité co nejvíce na míru.

Masová kustomizace se tak stává trendem v digitalizační strategii firem. Jako

další přínosy digitalizace pak společnosti vidí optimalizaci hmotnosti produktů, snížení počtu používaných komponent, zlepšení možností recyklace

nebo snížení škodlivých emisí.

Jak ukazuje výzkum, český průmysl si

stále více uvědomuje přínos a nezbytnost

zavedení digitalizace do procesu výroby,

a to i do té tradiční. Přestože se Česko ocitá na vzestupu zavádění těchto technologií, je stále důležitější prohlubovat povědomí o jejich přínosech pro budoucnost

firem. Aby byl tento pokrok co nejefektivnější, je nutné spolupracovat s klíčovými

technologickými partnery, výrobci softwaru. Právě ti pomohou nalézt nejlepší řešení firmám na míru a stát se konkurenceschopnějšími na trhu.

p

Průmysl 4.0. Více než čtvrtina dotazovaných o tomto pojmu slyšela poprvé. Podle očekávání je znalost pojmu podstatně

vyšší u zástupců větších společností, které své produkty dodávají na mezinárodní

trhy.

Pokud se podíváme na nejčastěji implementovaná řešení v rámci Průmyslu 4.0,

zjistíme že 44 % společností má zavedenou automatizaci výroby (68 % u firem

s mezinárodním působením) a dalších 7 %

se tuto technologii chystá v dohledné době zavést. Následuje simulační software,

který snižuje náklady na prototypování

a zavádění nových produktů a je implementován u 28 % firem. 3D tisk dnes

používá 20 % dotazovaných společností.

Poměrně známým pojmem mezi respondenty je také umělá inteligence. Její aktuální využití je ale nízké.

• Personalizace produktů je důležitá pro

více než třetinu firem v Česku, které se

účastnily výzkumu. Dnešní zákazník už

Digitalizace, automatizace, sběr velkých souborů dat z výroby, strojů či produktů, jejich

analýza a využití v rozhodování a řízení firem tvoří základ tzv. digitálních továren.

Tyto inovace a trendy označované také jako Průmysl 4.0 přinášejí zásadní zlepšení

všech podnikových procesů, od návrhu a výroby, přes řízení logistického řetězce

až po zákaznickou podporu a údržbu během životního cyklu produktu.

Pozitiva digitální transformace d

• Vyšší efektivita procesů výroby je známá pro více než 80 procent dotazovaných firem, které dodávají i mimo český

trh a uvědomují si, že pomocí nových

technologií dochází k radikálnímu snížení

chybovosti ve výrobě. Že dochází ke zkracování výrobního cyklu, to si uvědomuje

více než polovina zástupců společností.

• Úspora času a peněz přicházející v souvislosti s inovacemi, digitalizací a automatizací výroby je dána zvýšením příjmových

příležitostí, jak si uvědomuje více než polovina dotazovaných. Další pozitiva vidí

firmy ve snížení produkovaného odpadu

a zvýšení efektivity uvádění nových produktů na trh. Redukci celkových nákladů

na výrobu či pořízení komponentů pak

v souvislosti s digitalizací vnímá 40 % dotazovaných firem.

www.technikaatrh.cz

39