AZD_c.qxd

42

2.6.2022

11:44

Page 42

kolejová doprava l komponenty

AŽD testuje systémy pro autonomní

provoz vlaků bez strojvedoucích

Společnost AŽD prezentovala první veřejnou jízdu autonomního vlaku po digitální

železnici na Švestkové dráze. Železniční vozidlo bez zásahu strojvedoucího při jízdě

reagovalo například na porouchaný automobil stojící na železničním přejezdu.

Společnost AŽD intenzivně pracuje na

zavádění pokročilých autonomních technologií do praxe a vytváří tak prostor pro

novou filozofii vnímání řízení železničního vozidla. To může znamenat autonomní obsluhu bez jakékoliv posádky na regionální přípojné trati, ale také sadu tzv.

asistentů, kteří ulehčí a podpoří práci

strojvedoucího při specifických částech

jízdy. „Rozhodně nepracujeme s černobílou vizí nahrazování strojvedoucích, ale

s vizí moderního způsobu obsluhy železnice, kde i nadále řada procesů nepůjde

zajistit jinak než prací odborné obsluhy,”

říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Postupnými kroky tak bude možné zvýšit efektivitu a snížit náklady na provoz

železničních tratí. V blízké budoucnosti

se bude přistupovat k plné automatizaci

specifických provozních postupů (např.

autonomní posun vlaků v depu) a bude

možné nasadit inteligentní asistenční

systémy, které ulehčí práci strojvedoucím. Navíc je nutné se připravit na možnost, kdy nedostupnost kvalifikované pracovní síly může výrazně omezit standard

regionální dopravní obslužnosti.

Autonomní systém provozu vlaku kromě jiného implementuje funkce „nahrazující” smysly strojvedoucího. „V praxi to

znamená instalaci řady senzorů, detektorů, umělé inteligence, podpůrných a diagnostických systémů na vozidle a na trati

s cílem zajistit požadovanou bezpečnost

a efektivitu provozu. Nemalá pozornost

je také věnována problematice zajištění

bezpečné interakce automatizované železnice se silniční dopravou. Zde využijeT+T T e c h n i k a a t r h 5 / 2 0 2 2

me kooperativní ITS systémy a výsledky

projektu C-ROADS, v němž jde o přímou

komunikaci mezi silničními vozidly či vozidly a infrastrukturou včetně železnice,”

vysvětluje Zdeněk Chrdle.

Přechodu k budoucí plně autonomní

železnici brání také současné legislativní

podmínky. Společnost AŽD tedy řeší nejenom technické výzvy, ale také problematiku legislativní, a to jak na národní

úrovni, tak ve spolupráci s evropskými

partnery a institucemi. Kromě evropských

projektů v rámci společného podniku EU

a železničního sektoru Shift2Rail AŽD přímo kooperuje s českými výzkumnými

centry včetně významných pracovišť

v rámci ČVUT v Praze, ZU Plzni či VUT

v Brně. AŽD jako zakládající člen Europe's

Rail (společný podnik EU a železničního

sektoru) bude i nadále prosazovat vizi digitální železnice ve spolupráci s významnými

evropskými partnery, jako jsou železniční

správci, dopravci, velcí výrobci a dodavatelé či výzkumná centra.

Scénář jízdy autonomního vlaku d

1. Vozidlo přijme segmentové profily z dispečerského centra, které poskytnou základní popis tratě z hlediska jízdních poměrů.

2. Vlak pro svou přesnou lokalizaci na

trati využije systém ETCS (jednotný evropský zabezpečovač) a standardizované

lokalizační prvky umístěné v kolejišti.

3. Automaticky se postaví vlaková cesta,

která bude plně zabezpečena elektronickým stavědlem společnosti AŽD typu

ESA 44.

4. Vlak počká na příjem jízdního profilu,

který je možné generovat automaticky na

základě jízdního řádu a ve vazbě na aktuální stav dopravní situace. To umožní dynamicky optimalizovat jízdu vlaku s přihlédnutím k energetickým úsporám a max.

dodržení jízdních dob.

5. Systém je připraven na plně automatický odjezd vozidla bez zásahu strojvedoucího podle jízdního řádu. Vlak ale neodjede a začne autonomně houkat,

protože před vozidlem stojí figurant vytvářející živou překážku.

6. Poté, co figurant opustí kolejiště do

jedné minuty od plánovaného odjezdu,

systém obnoví automatický odjezd vlaku

bez nutnosti dálkového manuálního potvrzení dispečerem.

7. Vlak bez zásahu strojvedoucího automaticky odjede ze stanice, přičemž systém

pro detekci překážek monitoruje prostor

v okolí vozidla. K tomu používá laserové

systémy (LiDAR) pro 3D modelování okolí tratě, optické systémy a družicovou lokalizaci vlaku ve spolupráci s digitální mapou

tratě. Systém je podpořen funkcemi pro

identifikaci detekovaných objektů s využitím umělé inteligence.

8. Vlak se blíží k přejezdu, kde stojí porouchaný automobil, systém automaticky

reaguje houkáním, a protože automobil

neodjíždí, železniční vozidlo zastaví před

překážkou bez zásahu strojvedoucího.

9. Po vyklizení přejezdu se vlak automaticky nerozjede. Čeká na souhlas od dispečera, který situaci na dálku zkontroluje

prostřednictvím kamer na vlaku. Po vydání souhlasu vlak pokračuje do následující

stanice, kde automaticky zastaví pro výstup a nástup cestujících.

Vývojové aktivity v oblasti systémů pro

autonomní provoz vlaků společnost AŽD

v roce 2022 přesune na svou druhou trať

Kopidlno–Dolní Bousov. Tato trať je dnes

bez pravidelné osobní dopravy a je v současné době významně technologicky

modernizována. Zde budou mít vývojové

týmy dostatek prostoru pro další rozvoj,

ověřování, testování a uvádění autonomních technologií do běžného provozu. p

www.azd.cz