elektrotechnika l energetika l měření a regulace

obrazu či autonomní létání dronů pro

kontroly přenosové soustavy.

p Co mají všechna tato řešení

společného?

Všechny naše systémy, které tyto funkce vykonávají, musí být především bezpečné a spolehlivé. Nově také musí čím

dále intenzivněji a rychleji vzájemně

spolupracovat, to znamená, že si musí

vzájemně vyměňovat data pro řešení

složitých úkolů řízení a správy. V rámci

výměny dat mezi systémy musíme řešit

možné problémy se správou dat, jako

jsou například redundance nebo kolize,

jež by mohly snížit celkovou efektivitu

a spolehlivost systémů provozujících

přenosovou soustavu. Zavádění technologií podporujících inteligentní sítě pak

vede k dalšímu růstu požadavků na správu a rychlost přenosu dat. Informační

systémy energetických soustav budou

zpracovávat více dat pocházejících z inteligentních senzorů, které jsou široce

instalovány v sítích.

p Zmínil jste integraci

evropských energetických trhů.

Zvyšuje nějak zásadně nároky

na správu dat?

Rozhodně. Provozovatelé přenosových

soustav jsou v posledních letech mnohem aktivnější ve vzájemné výměně

technických i obchodních dat podporujících různé typy služeb výkonové rovnováhy, které jsou potřebné pro udržování

celoevropské bezpečnosti i rovnováhy

mezi výrobou a spotřebou elektřiny.

Evropské mezinárodní platformy jako

TERRE, MARI nebo PICASSO zprostředkovávají podrobná obchodní data pro

všechny připojené členy; jejich počet i počet připojených členů každým rokem

roste. Současně se rozšiřují požadavky

na četnost dat, jelikož se zkracují obchodní intervaly. Je proto potřeba budovat systémy umožňující data sbírat, transportovat a distribuovat, integrovat,

ukládat, transformovat i analyzovat – tedy

jednotící, interoperabilní systémy.

Projekt ČEPS HUB má za úkol integrovat systémy

napříč společností ČEPS.

Od základu se budou tvořit datové modely elektrizačních soustav

a dostaneme se až ke světu businessu. Budeme tvořit, namýšlet,

interpretovat, komunikovat a spolupracovat v rámci projektu,

který je unikátní pro svět energetiky.

času při zachování spolehlivosti a bezpečnosti a potřeba rychleji reagovat na

změny nebo nové požadavky na sdílení,

konsolidaci a vyhodnocení dat i s externími partnery a platformami. Druhým tématem k řešení je nutnost transformovat

v podobném duchu infrastrukturu SIDS,

systému integrovaného datového skladu. Momentálně spolu s několika externími dodavateli připravujeme řešení nazvané ČEPSHub, které naplní všechny

výše zmíněné požadavky a zároveň bude připraveno na změny, jež nás v energetice teprve čekají.

p Na jakých principech

bude toto řešení založeno?

Jako nejdůležitější funkcionality jsme

identifikovali zejména potřebu rychlého

zpracování všech typů dat z různých zdrojů, vytvoření rozhraní pro ad-hoc dotazy

na vybraná data a možnost centrálního řízení a monitoringu celého prostředí včetně stavu jednotlivých datových toků. Prioritou je zajištění přenosu dat kritických

pro systémy dispečerského řízení, obchodní systémy a splnění legislativních

povinností na publikaci a výměnu dat.

Takto vzniklá architektura, která zahrnuje i komponenty datového skladu, pak

musí být flexibilní a škálovatelná a bude

sloužit jako zdroj dat nejen pro datové

analýzy, ale také například pro strojové

učení.

Ukazuje se, že potřeba kombinace

technologií pro přenos a zpracování,

ukládání a publikaci dat směřuje k rozdělení systému ČEPSHub na komponenty, kdy každá z nich bude vhodná pro plnění jiného typu úloh. Úlohou ICT ČEPS

pak bude tyto systémy vzájemně integrovat, rozvíjet a monitorovat, a to vše

při zachování vysoké dostupnosti celého

řešení.

p Kdy plánujete ČEPSHub

nasadit?

Momentálně jsme ve fázi pilotního ověření některých technologií a finalizace zadávací dokumentace. První komponenty

řešení plánujeme implementovat již v roce 2023.

p

www.ceps.cz

p Jak se s tématem

interoperability vypořádává

ČEPS?

V naší společnosti řešíme dva vzájemně

související úkoly. Prvním z nich je potřeba připravit ICT technologie ČEPS na nové trendy v energetice, jako jsou změna

výrobního mixu, flexibilita, sektorová

integrace či potřeba zapojení zákazníků do řízení spotřeby. Tento úkol je

spojen především s vyššími nároky na

přenos dat mezi interními kritickými

systémy a externími platformami, jako

jsou zejména přiblížení se reálnému

www.technikaatrh.cz

17