28

materiály l komponenty

Nové trendy v kontrole kvality

Současná doba se vlivem mnoha nepředvídatelných událostí stává čím dál tím více

složitější. Jednou z mnoha oblastí, která je nyní silně zasažena velkou nejistotou,

je i průmysl. Jen těžko se nyní srovnávat s nastavením vhodné kalkulace prodejních

cen, když se nedovedou vyčíslit přesněji výrobní a ostatní provozní náklady, které

bývají zpravidla hlavním vodítkem pro stanovení finální ceny. Ta však na druhou

stranu musí být vždy konkurenceschopná, aby se neztratil zájem trhu.

A k tomuto samozřejmě paří neodmyslitelně i zajištění kvality, neboť jen kvalitní

výrobek lze trvale na trhu udržet a je jedno, zda jde o finální výrobek či polotovar.

Věřme, že se vše postupně opět uklidní,

nastaví se jasnější pravidla a s touto nelehkou situací se všichni opět vyrovnáme. Lze pak předpokládat, že opět nastane čas obnovy, nového růstu a nové

prosperity.

Digitalizace

a automatizace

v oblasti kontroly kvality

d

Jednoznačným trendem, který byl odstartován jako Průmysl 4, je rychlé zavádění

automatizace ve výrobě, digitalizace většiny procesů a přechod k systémovému

využití velkého množství dat ke zvýšení

efektivity řízení procesů.

Jak bylo řečeno, oblast kontroly kvality

je součástí každého výrobního procesu

a tak i zde dochází k významným změnám. Bez dokladování kontroly kvality

během výrobního procesu se již žádný

T+T T e c h n i k a a t r h 9/ 2 0 2 2

dodavatel takřka nemůže na trhu prosadit. Výhodou těchto nových způsobů

kontroly kvality je i včasné zachycení

neshodných výrobků a zajištění co možná nejrychlejší nápravy. Lze takto ušetřit

i mnohé následné náklady, které by se

vynaložily na dokončení daného výrobku

a ten byl nakonec pro neshodu vyřazen až

na samotném konci výrobního procesu.

Požadavkem doby je tedy tvořit kontrolní pracovitě vybavená digitální měřicí

technikou a vhodným SW určeným pro

sběr, přenos a zpracování dat. Tato pracoviště mohou být jak bezobslužná, při využijí robotů a CNC měřicí techniky, tak částečně obsazená operátorem, který však

má spíše úlohu koordinátora. Získaná data měřením se již jednoznačně vyhodnocují pomocí vhodných SW a nastavené

parametry rozhodování slouží k optimálnímu řízení procesu kvality.

Většina složitějších měřicích přístrojů určených do výroby je pak již v provedení

CNC. Plná automatizace je pak zajištěna

pomocí robotů, které zajišťují jak manipulaci, tak i výsledné rozdělení kontrolovaných kusů na shodné, neshodné či

opravitelné, a to na základě výsledků

měření. Pro takovéto CNC měřicí přístroje lze samozřejmě připravovat programy vzdáleně a jejich spuštění zajistit

např. přečtením QR kódu, který je umístěn na kontrolovaném kuse. V řadě případů lze i naměřené hodnoty ihned využívat jako zpětnou vazbu pro korekce

výrobní technologie s cílem co možná

nejrychleji zajistit optimální výsledky daného výrobního procesu. Celá takto vytvořená výrobní buňka je zcela autonomní a lze ji řadit spolu s dalšími

podobnými do sofistikovaného výrobního řetězce.