36

služby l podpora výroby

či ovládání z místa. Možná je i detekce

směru pohybu a tím rozlišení zavážení

i vyvážení výrobků a materiálu. Také

lze instalovat RFID snímací systém přímo do vysokozdvižných vozíků, kde vyhodnocovací jednotka umí správně, na

základě pohybu, odlišit RFID štítek aktuálně přepravované pohybující se bedny či

produktu od štítků stojících a míjených

během transportu. Data jsou pak prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové

datové komunikace LAN, WiFi, GPRS,

3G/4G předávána do centrálního databázového serveru Vilant.

Softwarové vyhodnocení

Systém Turck Vilant pro kompletní intralogistiku

k zákazníkovi a vyžaduje obaly vrátit zpět.

Mohou to být různé skládací kovové bedny, chladící či vytápěné boxy či speciálně

upravené kontejnery.

Spolehlivý systém

d

Aby celý RFID sledovací a vyhodnocovací

systém byl skutečně efektivní, musí být nejen sofistikovaný, ale také vhodně navržený a tím ve výsledku i spolehlivý. V tomto

směru je vždy výhodné využít odborníky

s velkými zkušenostmi, kteří pro uživatele

navrhnou, pro jeho konkrétní režim a struktury firmy, ideální konfiguraci celého

systému.

Nutné je vhodně nadefinovat parametry,

vybrat a následně i navrhnout vhodné

umístění a snímací dosah čtecích a zápisových antén tak, aby zachycení a přečtení štítků bylo spolehlivé u všech procházejících produktů a provoz byl uživatelsky

nenáročný. Dále je nutné vhodně nakonfigurovat celý softwarový systém, aby zajistil spolehlivý příjem dat, jejich dlouhodobé

uložení, vhodné statistické vyhodnocení

a vizualizaci výsledků. Pro malé provozy

stačí méně náročný databázový systém

běžící na jedné centrální počítačové stanici, jindy při velkokapacitní výrobě a velké

T+T T e c h n i k a a t r h 5 / 2 0 2 1

dislokaci výrobních prostředků je naopak vhodné implementovat distribuovaný systém s několika servery a několika

přístupovými stanicemi či případně centrálním cloudovým systémem. Ten pak

poskytuje komfort flexibilního vzdáleného

přístupu k informacím a datům z výroby,

skladu i ze vzdálených kanceláří vedení

společnosti. Systém Turck Vilant toto vše

dokáže zajistit, tedy nejen dodání různých

typů RFID zařízení a celého vyhodnocovacího počítačového systému, ale i službu

odborného návrhu vhodné struktury a funkce systému dle požadavku i finančních

možností firmy, výběru typů komponent

i jejich konkrétní vhodné umístění a následné instalace.

RFID snímání

d

V sortimentu společnosti Turck je k dispozici kompletní nabídka RFID produktů, nejen mobilní ruční čtecí zařízení s displejem

pro okamžité vyhodnocení, ale i jednotky

pro fixní instalaci na dopravní cesty nebo

celé kompletní průchozí brány pro automatické zachycení a přečtení všech procházejících produktů v jednotlivém i hromadném balení, v krabicích či bednách,

v provedení s i bez na místě zobrazovacích a ovládacích displejů pro kontrolu

d

Turck poskytuje dodání, instalaci i správu

databázového serveru Vilant provádějící

nepřetržitý příjem dat ze všech RFID jednotek a jejich uložení v databázi. Následně je možné, dle nastavených parametrů,

obdržená data roztřídit na základě místa

a času přečtení či typů kódů a následně

výsledky poskytnout nadřazenému systému buď pro statistické vyhodnocení pro

manažerské účely, ERP podnikové informační systémy, MES výrobní informační

systémy či WMS skladová hospodářství,

nebo pro přímé automatické/robotické řízení chodu výrobní linky, skladu či logistiky prostřednictvím průmyslových počítačů či PLC. Podporována je TCP/IP,

HTTP/XML, OPC, SQL a REST komunikace. Jednou ze standardních softwarových

funkcí je například Vilant Visibility Manager umožňující nepřetržité sledování pohybu materiálů a komponent výrobním

procesem nebo řízení příjmu a výdeje výrobků ze skladu nebo sledování vratných

obalů či dílů pro předání subdodavatelům. Samozřejmostí je možnost vzdálené

správy i nastavení RFID jednotek a možnost vestavby speciálních funkcí na přání

každého zákazníka a provozu.

Systém Turck Vilant již využívá více než

tisíc firem z 35 zemí světa, včetně velkých nadnárodních společností, které využívají našich 15letých zkušeností s RFID

systémy.

p

www.turck.cz