elektrotechnika l energetika l měření a regulace

a složitost plnění nejnovějších specifikací,

což je hlavním hnacím faktorem poptávky

po hybridních elektrických řešeních.

Optimální technologie

d

Výběr technologií umožňujících optimální

řešení samozřejmě znamená, že využití

elektrické energie může poskytnout řadu

výhod. Konvenční řešení v této oblasti

spoléhají na spojenou distribuci energie,

kdy je motor dimenzován na špičkové zatížení bez možnosti energii skladovat nebo rekuperovat. Kromě toho mívají spalovací motory obvykle nízkou účinnost

(točivý moment/otáčky).

Naproti tomu oddělená řešení mají hodně co nabídnout, v neposlední řadě pokud jde o řízení motoru a potenciál zmenšit velikost spalovacího motoru nebo jej

zcela odstranit. Kromě toho lze dosáhnout mnoha zlepšení účinnosti a produktivity, pokud jde o rekuperaci energie, výkon na vyžádání a nezávislost provozu na

rychlosti a točivém momentu spalovacího

motoru. Konfigurace těchto řešení také

nabízí flexibilnější instalaci a vyšší bezpečnost, a to zejména díky odstranění hydraulických vedení v blízkosti zdrojů tepla.

Důležité je, že společným působením

těchto faktorů se snižují celkové náklady

spojené s vlastnictvím (TCO).

Integrovaný systém

d

Jedním takovým řešením je systém elektrohydraulického čerpadla Parker pro

oblast manipulace s materiály a kontejnerových manipulátorů. Tento typ integrovaného systému nabízí příležitost realizovat úspory nákladů na energii až o 50 %

a zároveň poskytuje potenciál k redukci

velikosti motoru a tepelném řízení, a tím

snížit hmotnost a dále optimalizovat celkovou účinnost.

Klíčovým bodem zde je to, že tento rozvoj řeší požadavek trhu na oddělenou distribuci zatížení a energie. Tento konstrukční koncept výrazně zlepšuje řízení

motoru tím, že jej rozšiřuje o funkce skladování a rekuperace energie. Velikost pohonného systému lze dokonale přizpůsobit danému požadavku – díky tomu je

poskytován výkon na vyžádání, eliminuje

se jakékoli plýtvání a zároveň se rekuperuje energie při spouštění nákladu.

Chceme-li tuto konfiguraci rozebrat podrobněji, kompletní systémové řešení společnosti Parker obsahuje dílčí systém elektrohydraulického čerpadla, který je poháněn

invertorem a který pohání zvedací funkce

a rekuperuje energii při spouštění materiálů.

Řídicí systém IQAN a integrovaný software

vycházející z technologie společnosti Parker poskytuje systémové funkce a ovládací rozhraní, přičemž periferní potrubí

a součásti systému zajišťují chod klíčových

funkcí napříč širším hydraulickým systémem.

Delší doba provozu

d

Optimalizace účinnosti a uchovávání

energie zároveň představují krok směrem

k vývoji hybridních i plně elektrických vozidel s intervalem tankování/nabíjení

umožňujícím delší dobu provozu, která

vyhovuje požadavkům náročných pracovních cyklů při vysokozátěžovém používání vozidel. Díky menšímu motoru se

stálými otáčkami, menšímu množství

uvolněného tepla v důsledku vyšší účinnosti a vyspělému monitorování stavu se

také snižují nároky na údržbu.

Systém elektrohydraulického čerpadla

Parker již byl otestován v řadě způsobů

využití rozšířených mezi zákazníky. Například u hybridního kolového nakladače

došlo k 50% snížení energetické náročnosti. Vysoká hustota výkonu tohoto

systému navíc umožnila použití menšího

rámu. V projektu bylo také zaznamenáno

výrazné snížení množství tepla generovaného hydraulickým systémem, což zase

umožnilo zmenšit součásti tepelného řízení, jako je čerpadlo, motor ventilátoru,

ventilátor a chladič.

Toto integrované řešení s kompaktními

rozměry bylo rovněž úspěšné v hybridním

elektrickém vysokozdvižném vozíku vyvinutém společností Konecranes Lifttrucks,

u kterého opět došlo ke snížení spotřeby

paliva (o 30 %) a zvýšení produktivity,

protože mohli pracovníci obsluhy rychleji

reagovat na potřebu zvedání, spouštění

a posunu. Ukázalo se také, že modulární

konstrukce a samodiagnostické funkce tohoto systému usnadňují údržbu, a emise

CO2 mají podle výpočtů při 5 000 hodinách provozu ročně klesnout až o 100 tun.

Rekuperace energie prostřednictvím

elektrifikace v konečném důsledku samozřejmě umožní delší používání zařízení.

Zásadní význam však spočívá v tom, že tato technologie umožní koncovým uživatelům splnit požadavky předpisů v oblasti životního prostředí a emisí. Svět potřebuje

méně znečištění a tato technologie je jednoznačným řešením přispívajícím k dosažení tohoto cíle.

p

Autor: James Playdon, Engineering and Marketing

Manager Mobile Integrated Solutions Parker Hannifin

www.parker.com

@parkerhannifin

www.technikaatrh.cz

33