tématická příloha

49

Zlínský kraj

aj. V regionu působí Plastikářský klastr

z.s.p.o., který sdružuje podnikatelské

subjekty z daného oboru. Toto sdružení

má v současnosti 32 členů a svou působnost rozšířilo i za hranice Zlínského

kraje.

Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků Česka a tvoří jej

okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž

a Vsetín.

Kraj je

Chemický průmysl

svou rozlohou

3 963 km2 čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5 % její plochy.

Na území Zlínského kraje k 31. 12. 2019

žilo 582 555 obyvatel. Nikde jinde v České republice nelze najít oblast, která nabídne současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky

Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož

i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury.

Průmysl ve Zlínském kraji

d

Současný průmyslový potenciál kraje je

založen na existenci původních klíčových

výrobních podniků. Podstatný význam

mají subjekty podnikající v gumárenství

a plastikářství, v elektronice a elektrotechnice, potravinářství, ve strojírenství, stavebnictví či ve výrobě nábytku. Průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří podniky

zpracovatelského průmyslu, kterých je

17,2 % z celkového počtu registrovaných

subjektů. Na tvorbě hrubé přidané hodnoty má zpracovatelský průmysl podíl

39,1 %, což je nejvyšší hodnota mezi kraji

ČR (průměrná hodnota za ČR byla 34,7 %).

Ostatní

odvětví ekonomiky kraje

se na tvorbě

hrubé přidané

hodnoty podílejí

méně než deseti

procenty, s výjimkou obchodu (11,9 %)

a komerčních služeb

(11,1 %). Zpracovatelský

průmysl je i největším zaměstnavatelem v kraji. Podle výběrového šetření pracovních sil bylo

v tomto odvětví v roce 2008 zaměstnáno 102,7 tisíc pracovníků, což bylo 36,2 %

z celkového počtu zaměstnaných v kraji

(ČR – 28,6 %). V jeho struktuře připadá

nejvyšší podíl z celkových tržeb průmyslové povahy na gumárenský průmysl.

Plastikářský

a gumárenský průmysl

d

Plastikářský průmysl ve Zlínském kraji

prožíval v posledních letech nebývalý

rozvoj. Význam odvětví vzrostl také díky

těsné vazbě na dynamicky se rozvíjející

automobilový a elektrotechnický průmysl. Jeho perspektiva je dále posilována

dobrou surovinovou základnou, širokými dodavatelskými vazbami s navazujícími průmyslovými segmenty, rostoucí

konkurenceschopností domácích výrobců

díky přílivu špičkových technologií i dosavadní nízkou spotřebou plastů na obyvatele. Stále větší možnosti uplatnění pryžových a plastových výrobků se nabízejí

v potravinářském průmyslu (zejména

obaly), ve stavebnictví, energetice, v sortimentu zboží pro domácnost, volný čas

d

Chemický průmysl patří ke stabilním oborům, jejichž produkty mají nezastupitelný

význam v zemědělství, stavebnictví a jsou

nepostradatelným zdrojem surovin pro jiné průmyslové obory.

Strojírenský průmysl

d

Strojírenský průmysl má ve Zlínském kraji

velmi široké výrobní spektrum, není možné ho pojímat zcela paušálně. Nejčastějším výrobním programem ve Zlínském

kraji je výroba strojních součástek a komponent především pro dopravní strojírenství, výroba hydraulických systémů, automatů a obráběcích center, speciálních

velkoprůměrových pletacích strojů, ocelových konstrukcí a výkovků. Dlouhodobějším trendem je proexportnost odvětví mimo území ČR, což poukazuje na nemalou

míru kvality produkce a konkurenceschopnosti, a to především na západních

trzích.

Obuvnický a kožedělný průmysl d

V regionu patří obuvnický a kožedělný

průmysl k nejtradičnějším odvětvím, ale

perspektiva oboru vlivem ztráty ruského

trhu a nárůstem asijské konkurence zaniká. Obuvnické firmy Zlínského kraje se

především orientují na výrobu speciální

obuvi (ortopedická, diabetická, pracovní,

ochranná).

ICT a elektrotechnika

d

V kraji je výraznou mírou zastoupen elektrotechnický a ICT sektor, který patří mezi

obory s největším inovačním potenciálem.

Ve Zlínském kraji je možno nalézt celkem 16 průmyslových zón vhodných pro

zahraniční investory.

p

www.technikaatrh.cz