Sdruzeni_Pezl_c.qxd

9.2.2021

14:36

Page 15

elektromobilita l instituce

Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.

výkonný ředitel

Sdružení automobilového průmyslu

Zdeněk Petzl působí od roku 2016 jako výkonný ředitel

Sdružení automobilového průmyslu, kde aktivně

hájí zájmy členských firem a podílí se na tvorbě

programů a politiky podporující automobilový průmysl,

nejvýznamnějšího průmyslového odvětví v České

republice.

Ze svého předchozího diplomatického působení na

Ministerstvu zahraničních věcí ČR si přináší znalost

fungování státní správy, porozumění evropského práva

a zvládání legislativních postupů v Praze i v Bruselu.

Na pozici vedoucího právníka v kanceláři vládního

zmocněnce pro zastupování ČR před soudním dvorem

EU a právního poradce velvyslance pro otázky vnitřního

trhu při Stálém zastoupení ČR při EU také získal cenné

zkušenosti s vedením a organizací práce týmu právníků.

Zdeněk Petzl vystudoval právnickou fakultu Univerzity

Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni a absolvoval

postgraduální studium evropského práva se zaměřením

na vnitřní trh na Technické univerzitě v Drážďanech.

v případě nákladních, které mají výrazně

delší životní cyklus. Přijatá rozhodnutí se

proto musí zakládat na jasné analýze proveditelnosti, ne pouze politické ambici.

p Vláda v květnu schválila

aktualizovaný Národní akční

plán čisté mobility. Budou

na něj finance?

Sdružení automobilového průmyslu podporuje všechny formy čisté mobility, které

výrobcům umožní plnit přísné limity.

Děláme drobné pokroky, jako je např. postupná implementace jednotlivých opatření NAP ČM, podpora nízkoemisní mobility je ale i ve srovnání s okolními zeměmi

nadále velmi nízká. Od druhé poloviny letošního roku do minimálně druhé poloviny

2021 bude navíc prakticky nulová. Nejenže MPO letos zastavilo dotační programy

pro podnikatele, to samé lze očekávat i ze

strany podpory MŽP pro orgány samospráv. Dále jde především o vlažný přístup

ze strany státu k rozvoji dobíjecí infrastruktury a administrativních a daňových překážek u využívání elektromobilů jako služebních vozidel. V rámci diskusí o naplňování

klimatických a ekologických závazků AutoSAP vládě doporučil celou řadu opatření, která v řadě případů nevyžadují investice ze státní pokladny. Kromě potřebného

navýšení investic zejména do dobíjecí infrastruktury jde např. o přeřazení dobíjecí

a plnící infrastruktury do 2. odpisové skupiny a zároveň urychlení výstavby v rámci

povolovacího stavebního řízení. Zároveň

je potřeba odstranit provozní překážky

pro firemní zákazníky.

p Máte nějaké predikce, jak se

pohne elektromobilita v poměru

soukromých a firemních aut?

A jak do ní zasáhne

osobní/nákladní doprava?

Podíl firemních automobilů na nových registrací se celkově pohybuje na úrovni

zhruba 70 %, u nízkoemisních vozidel je

pak tento podíl vyšší než 90 %. Pokud

opatření nyní zaměříme na firemní zákazníky a podpoříme čistou mobilitu v ČR, zároveň tím podpoříme budoucí sekundární

trh také pro soukromé vlastníky. Jakkoli

bych očekával, že otázka kvalitního životního prostředí a bezpečnosti cestujících

v silniční dopravě bude pro státní orgány

ČR jednou z priorit, žádnou podporu

v tomto směru v dnešní době nevnímám.

V Česku chybí komplexní přístup k této

problematice, který by pracoval s oběma

konci trhu – jak s podporou nízkoemisní

mobility pro firemní i individuální zákazníky, tak se skladbou vozového parku. Chybí tu systém, který by motivoval spotřebitele k ekologické likvidaci starých vozidel

a současně podporoval nákup bezpečnějších a ekologičtějších vozidel.

Ačkoliv je pozornost zaměřena nyní

především na osobní vozidla, opatření

pro snižování emisí z dopravy se v budoucnu dotknou rovněž dopravy autobusové i nákladní. I tyto segmenty čeká

v následujících letech výrazná proměna,

i když především v dálkové dopravě bude

z pohledu dojezdu a možnosti využití potřeba počítat s dalšími alternativními pohony, které v tuto chvíli nejsou na takovém stupni vývoje a nemají infrastrukturní

podporu, jak by bylo zapotřebí.

p

www.autosap.cz

www.technikaatrh.cz

15