služby l podpora výroby

y

Fungování a význam

přenosové soustavy.

Výkonová rovnováha.

I elementární otázky

– jak se k nám

dostane

požadované

množství

elektřiny, když

rozsvítíme žárovku?

To jsou témata,

která už sedmým

rokem probírají

lektoři projektu

Energetická gramotnost

s žáky základních

a středních škol.

Za dobu svého působení

navštívili stovky škol

a přiblížili základy světa

energetiky tisícům dětí.

S vypuknutím pandemie

si však museli položit

novou otázku.

Jak v projektu pokračovat

i v době omezené výuky?

V rekordním čase dokázali přesunout program

do online prostředí.

T+T T e c h n i k a a t r h 7 – 8 / 2 0 2 0

„Projekt Energetická gramotnost vznikl

k nergetická gr

g

t o vznikl

s cílem přibl t základy energetiky již

blížit áklady nerge y

ákla

dětem na prvním stupni. Chceme,

Chce

ceme

a

aby děti energetiku vnímaly jako

j

důlež tou oblast, která se jich týká,

ůleži

a ne jak něco vzdáleného a odtrako

ženého od jej ch světa. Šíření novéo

jeji

ho typu koronavir a uzavření škol

k ronaviru

nám

nám však znemožnilo pokračovat

ožnilo p

v přednáškách. Rozho li js

před

hodl jsme se

tedy

te y vytvořit digitální vzdělávací

dělá

p ram,

progra který učitelům usnadn

dní

práci př přípravě vzdělávání na

áci při

p

á

dálku a zár veň bude děti bavit,” řízáro ň

ká Adéla H

é a Holasová, koordinátorka

to

projektu.

u

Z pohodlí domova teď můžou školáci

o l

m

u

á

na strán e www.energetikadoskol.cz

ánce

dosko

snadno zhléd

o lédnout přednášku, která je prou k erá

vede histo

torickým vývojem elektrizační

ojem

soustavy, vysvětlí fungování stejnosměrnéustavy

v

gová t

ho a střídavého proudu i význam energest

o

tick

tického mixu. Na konci na ně čeká krátký

u N

t

test, který prověří, jak látce porozuměli.

erý

„Výsled se pak automaticky odešlou učiVýsledky

o

teli

teli. Ten díky tomu získá přehl d o tom, kdo

p ehle

tom kdo

m, d

už program absolvoval, a zda byl dětem

so oval,

da ylo dět

všechno jasné, či nikoliv Mohou se k tomu

sné, nikoliv.

o

u se tomu

posléze vrátit a složitější látku dovysvětlit, nez vrát t

t

žitější látku dovysvětl

bo se něč mu, co posluchače zaujalo, věnoo se něčemu, po l

vat podrobněji,” dodává Holasová.

t podrobněj

o

Za v

vznikem programu stojí kromě týmu

absolventů ČVUT také generální partner,

společnost ČEPS. Výhradní provozovatel

í provozovatel

o

česk elektroene getic

české elektroenergetické přenosové sítě

ské elek r nerg ic

řenosové sít

enoso

ítě

udržuje, bnovuje rozvíj

udržuje, obnovuj a rozvíjí 43 rozvoden

ržuj

j

ozvoden

se 77 transformátory a vedení s napěťoansformát y

sfor á

eden

e

pěťo

ě

vou hladinou 400 kV a 220 kV o délce ví00

220

délce více než 5 500 km. Jako společensky odpon

dpovědné r

vědné firmě jí záleží na prostředí, ve

kterém působí. Podporuje celou řadu proůsobí.

jektů z

jektů zaměřených na rozvoj k

ných na rozvoj kultury, sportu dětí a mládeže i technického školstv .

t

e technického školství

„Dlouhodobě spolupracujeme se základníDlouhodo

o

o

e ákladními, středními i vysokými školami. V dnešní

dn m

n

ysokým

í

době je obzvlášť důležité v dě

zvlá

l

ůležité dětech a mladých

dý lidech podněcovat zájem o technické

d ěcovat ájem echn k

obory. Jsme rádi, že se lektorům Energeticb y.

lektorům Energeticm n

ké gram tnosti podařilo ve velmi krátkém

ramo

e elmi krát é

á

čase vyt

ytvořit atraktivní materiál díky kteiál, k

rému jsm ani v době pandemie nepřesme

přestali dě

dětem poutavou a srozumitelnou

lnou

formou přibližovat lákavý svět enero

e

getiky a ukazovat jim její potenciál ”

tik

iál,”

říká Diana Procházková, ředitelka

í

dite k

sekce HR a korporátní služby

e

n služ

u

společnosti ČEPS.