04_05_Czechinvest_c.qxd

1.7.2020

14:05

Page 7

kolejová doprava l agentury

nahrává právě inovativním technologickým řešením s globálním přesahem.

Světovým hráčům je jasné, že své obchodní zájmy a inovace je možné v tomto

odvětví prosazovat, pokud budou co nejvíce integrování v dodavatelských řetězcích. Právě z tohoto důvodu dochází ke

snahám o standardizaci a harmonizaci norem, stejně tak jako o optimalizaci výroby.

Vzniká tak nový prostor pro technologicky

inovativní řešení především v oblasti kyberbezpečnosti, digitalizace či vývoje alternativních pohonů. Jako příklad lze

uvést železniční fúzi desetiletí, kdy francouzská společnost Alstom kupuje kanadský

Bomardier za částku pohybující se mezi 5,8

až 6,2 miliardami euro.

Lze předpokládat, že technologické projekty budou i bez ohledu na situaci nouzového režimu či výskytu dalších vln koronavirové pandemie klíčem, jak udržet

dlouhodobou prosperitu společnosti. Právě pro vznik těchto technologicky inovativních řešení existují různé možnosti finanční podpory i navázání spolupráce.

MOŽNOSTI PODPORY

DOPRAVA 2020+

d

Modernizace dopravního sektoru s

ohledem na udržitelnost, bezpečnost

a společenské potřeby.

Technologická agentura České republiky

(TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy vyhlásila veřejnou soutěž v programu

na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti

dopravy. Druhá výzva byla 10. června

2020 ukončena, třetí výzva se připravuje.

Bližší informace zde:

https://www.tacr.cz/program/program

-doprava-2020

ÉTA

d

Aplikovaný společenskovědní a humanitní

výzkum, experimentální vývoj a inovace.

TA ČR vyhlásil čtvrtou veřejnou soutěž na

podporu návrhů projektů týkajících se

zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií

COVID-19. Projekty musí využívat znalosti,

zkušenosti nebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

V současné době probíhá vyhodnocování

návrhů projektů.

Bližší informace zde:

https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/

Bližší informace zde:

https://www.tacr.cz/program-trend-vyhlaseni-3-verejne-souteze/

Czech Rise Up

d

V rámci reakce na příchod pandemie Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo

program Czech Rise Up. V první výzvě se

zaměřilo především na rychlé nasazení

technologií a řešení pro efektivní boj

s COVID-19. V současné chvíli se připravuje 2. výzva programu, která podpoří využití moderních technologií v medicínských i nemedicínských řešeních pro

zvládnutí následků pandemie. Podpořeny

budou zejména projekty z oblasti zdravotnictví, školství a ekonomiky s důrazem na

malé a střední podniky.

Pro aktuální informace ohledně vyhlášení

druhé výzvy sledujte:

https://mpo.cz/cz/podnikani/dotace-apodpora-podnikani/program-czechrise-up-2-0/default.htm

TREND

d

Podpora průmyslového výzkumu

a experimentálního vývoje –

podprogram 1 – „Technologičtí lídři.”

TA ČR společně s Ministerstvem průmyslu

a obchodu vyhlásil třetí veřejnou soutěž ve

výzkumu a experimentálním vývoji. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů

projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem podpoření nových produktů, výrobních postupů

a služeb. Třetí veřejná soutěž byla 24. června ukončena, pro další soutěže sledujte

webové stránky TA ČR.

Spojujeme Česko

d

Spojujeme Česko je informační rozcestník

a platforma sdružující iniciativy a projekty

dobrovolníků, firem i státu, které pomáhají České republice, lidem i firmám v době

koronavirové krize i po ní. Portál slouží

nejen jako informační zdroj, ale i jako prostor pro získání nových vazeb a kontaktů

a je provozování agenturou CzechInvest

a Ministerstvem průmyslu a obchodu. p

Bližší informace zde:

www.spojujemecesko.cz

Autor: Robert Keil,

sektorový manažer Odboru inovací agentury CzechInvest

www.technikaatrh.cz

7