Detemo_c_i.qxd

24

10.3.2023

12:07

Page 24

elektrotechnika l energetika l měření a regulace

Kromě standardních 4 plynů vyskytujících se v uzavřených prostorách (O2, CO

a H 2 S a CH 4 nebo HC), má GX-6000

2 další inteligentní sloty pro senzory, které

umožňují propojení senzorů PID, IR nebo

senzorů pro super toxické plyny.

GX-6000 má silné vnitřní čerpadlo,

alarm pro obsluhu, alarm paniky obsluhy,

LED svítilnu a velký LCD displej s automatickým otáčením. Uživatelé mají přístup

ke knihovnám s více než 600 VOC plynů,

ze kterých si mohou zvolit. Výběr z knihovny je snadný díky seznamu oblíbených

30 běžně používaných VOC.

GX-6000 Benzen

Model GX-6000 Benzen je vybaven selektivnějším senzorem PID 10,0 eV. To umožňuje uživatelům detekovat rod BTEXu

VOC, včetně benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenu v rozmezí 0–100 ppm. Uživatelé mají navíc přístup do knihovny s více než 300 VOC.

Možnost odfiltrování všech ostatních

VOC pomocí předřazených filtrů PID. To

umožňuje uživatelům specificky monitorovat benzen v rozmezí 0,01–50 ppm. Držák filtrační tuby má jedinečnou konstrukci, aby se zabránilo náhodnému

poškození, pokud by došlo k jejímu nárazu nebo k pádu.

Služby DETEMO Technology s.r.o. nekončí prodejem přístroje. Naopak pokračuje servisními službami ve formě kalibrací, běžného i garančního servisu a školení

pro obsluhu i servisní partnery.

p

www.detemo.cz

Pracovnělékařské prohlídky se dočkaly

novely, zmatky a zavádí nesprávný přístup

Novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, nabyla 1. ledna

2023 účinnosti, čímž se změnily povinnosti zaměstnavatelů v provádění periodických pracovnělékařských prohlídek

u nerizikových profesí 1. a 2. kategorie.

Od prvního dne letošního roku jsou tedy

tyto prohlídky pro dané kategorie pouze

dobrovolné (v případě, že si to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžádá). Tato

změna však na mnoha pracovištích, stejně

jako u zaměstnanců mnoha firem, vyvolala přinejmenším značné nejasnosti. Objevují se i případy, kdy v rámci mylné interpretace se zaměstnavatelé domnívají, že

mohou zrušit vstupní prohlídky.

Klíčových změn novely je několik. Patří

mezi ně například zkrácení seznamu rizik

ohrožení zdraví, který neobsahuje například

práce ve školách, činnosti epidemiologicky

T+T T e c h n i k a a t r h 3 / 2 0 2 3

závažné, či tzv. „řidiče

referentských vozidel”.

Pojem „režim práce” se

přejmenoval na „režim

pracovní doby”, a další.

Naopak zůstala zachována povinnost zaměstnavatelů mít klasifikované

jednotlivé

profese a provádět

takzvané dohledy pracovišť. Výhodou v celé

situaci je mít smluvního

poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Navíc v případě, že jejich zaměstnanci spadají do rizikových kategorií,

mají

firmy

zákonnou povinnost mít uzavřenou

smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Existují společnosti, které

dokážou zajistit vstupní i periodické prohlídky po celém území České republiky,

což vede ke zjednodušení administrativy

a zvýšení komfortu pro zaměstnance i zaměstnavatele. „To usnadní často problematickou domluvu se zaměstnanci, kteří

například nedodají zprávu ze vstupní prohlídky od svého praktického lékaře. Mnozí zaměstnavatelé aktuálně zvažují zachování periodických prohlídek i pro skupiny

zaměstnanců, kterým byly zrušeny, a to jako benefit péče o zdraví,” uvádí Mgr.

Adam Zaydlar, ředitel Polikliniky IPP.

Aktuální změna však vyvolala v určitých

případech zmatky a nedorozumění. Někteří

zaměstnavatelé se dokonce mylně domnívají, že došlo ke zrušení všech prohlídek.

Tak tomu samozřejmě není. „První měsíc

tohoto roku se v našem případě nesl ve

znamení častého vysvětlovaní a upřesňování toho, co novela přinesla. Vzhledem

k množství často nepřesných informací,

které proběhly médii, a to i ze strany Ministerstva zdravotnictví, si část zaměstnavatelů myslí, že v oblasti PLS nemají již žádné povinnosti, případně že došlo ke zrušení

i vstupních prohlídek. Proto vše uvádíme

na pravou míru, zejména klademe důraz na

povinnost provádění vstupních prohlídek

u všech kategorií,” říká Mgr. Petra Prášilová, Vedoucí obchodu a dohledů pracovišť

úseku PLS Polikliniky IPP a pokračuje: „Na

co klienti slyší, je právě správa všech zaměstnanců na jednom místě pro všechny

pobočky v rámci ČR, dále poskytnutí našich formulářů jako je žádost o prohlídku

a posudek, které by jinak museli připravovat sami, poradenství v oblasti PLS a školení první pomoci.”

I když se jedná o nerizikové profese, zaměstnavatele často přesvědčí k provádění

prohlídek nebo auditů pracovišť fakt, že

administrativní pracovníci mohou být například vystaveni nepříznivým podmínkám

pracovního prostředí v důsledku nevhodné ergonomie pracovního místa, špatného

osvětlení, či mikroklimatických podmínek;

tyto faktory pracovního prostředí dohledoví pracovníci kontrolují a v záznamu z dohledu na základě zjištěných skutečností

vydávají zaměstnavateli doporučení. Při

dohledu pracoviště se dále kontroluje vybavení a rozmístění lékárniček včetně předání doporučení jejich obsahu a edukačních materiálů.

p

www.poliklinikaipp.cz